Scheers Hair & Beauty hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Scheers Hair & Beauty houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • verwerking van persoonsgegevens beperkten tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • met alle personen die namens Scheers Hair & Beauty van jouw gegevens kennis kunnen nemen, een geheimhoudingsplicht c.q. een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten;
  • persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist;
  • op onze website gebruik maken van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij informatie over hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze informatie, waaronder ook het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt door Google gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om hierover rapporten voor ons op te stellen en om adverteerders in te lichten over de doeltreffendheid van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Als Scheers Hair & Beauty zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch of via mail; info@scheershairandbeauty.nl